Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") Vám tímto oznamujeme, že zpracováváme Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte na základě zákonné povinnosti.Osobní údaje zpracováváme v listinné i elektronické podobě.

Výše uvedené Nařízení nám ukládá povinnost informovat Vás, subjekt údajů, o následujících skutečnostech týkajících se zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů:

  • Rozsah zpracování osobních​ údajů je shodný s údaji na přihlášce do kurzu: jméno dítěte, datum narození dítěte, adresa pobytu dítěte, telefon dítěte, kurz pro dítě - název kurzu, období konání kurzu, den a hodina konání kurzu, telefon, jméno a email zákonného zástupce, jak jste se o nás dozvěděli, dále pak fotografie, videa a zvukové záznamy.
  • Účelem zpracování je​ vedení evidence členů spolku a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.), přihláška do kurzu - rozdělení dětí do kurzu dle věku a zkušeností, přiřazení do kurzu dle náplně kurzu, docházka do kurzu, přihláška na soustředění a workshopy, aplikování systému omluv a náhrad jednotlivých lekcí kurzu, evidence plateb za kurz, účetní doklady (příjmové a výdajové pokladní doklady, faktury, atd.). Fotografie, videa a zvukové záznamy zpracováváme za účelem marketingové prezentace (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, apod.), a dalších informačních materiálech.
  • Osobní údaje jsou předány organizacím pro registraci na soutěžích v rozsahu - jméno, příjmení, datum narození.
  • Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování(​tedy i po tom, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován). Osobní údaje v listinné podobě zpracováváme v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. po dobu nezbytně nutnou, která je uložena zákonnou povinností.​
  • Máte právo po Správci požadovat​ přístup k osobním údajům týkající se Vás nebo Vašeho dítěte, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů a to elektronickou formou prostřednictvím e-mailu balet-koncert@email.cz
  • Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu.​

Děkujeme za Váš čas strávený těmito řádky. V případě Vašich dotazů, nás neváhejte kontaktovat!

Za spolek BALET-KONCERT

Daniela Poková